PL
DOSTAWA W 3 DNI ROBOCZE ORAZ DARMOWA WYSYŁKA PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 199 ZŁ
Koszyk
0

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO WELMAX KLUB

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest Lides sp. z o. o. sp. k., ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401942, nr NIP: 7792402018, REGON: 30197259800000
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Program Partnerski (również: Program) – program organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. Organizator – Lides sp. z o. o. sp. k., ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401942, nr NIP: 7792402018, REGON: 30197259800000
  3. Polecający – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która przystępuje do Programu Referencyjnego poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i przesyłanie znajomym Linku referencyjnego.
  4. Znajomy – osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych która otrzymała Polecenie od Polecającego za pośrednictwem Linka referencyjnego.
  5. Uczestnik Programu – Polecający lub Znajomy.
  6. Sklep – Sklep internetowy Welmax Klub, działający pod adresem welmax-club.pl, prowadzony przez Organizatora;
  1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  a posiadająca zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Sklepie.
  2. Polecenie – przesłanie Znajomemu przez Polecającego linka referencyjnego w sposób umożliwiający Znajomemu kliknięcie w link referencyjny i zapoznanie się z treściami Organizatora, 
  3. Link referencyjny – wygenerowany przez Organizatora dla Partnera podczas jego rejestracji jako Użytkownika w Sklepie odnośnik do wskazanej przez Organizatora strony internetowej, pozwalającej Znajomemu na zapoznanie się przez Znajomego z treściami udostępnionymi przez Organizatora oraz na skorzystanie z oferty Organizatora.
  4. Odebranie Polecenia – kliknięcie przez Znajomego w link referencyjny skutkujące przejściem do odnośnej strony internetowej Organizatora

§2 Warunki Programu Partnerskiego

 1. Program obowiązuje do chwili jego odwołania przez Organizatora.
 2. Podanie nieprawdziwych danych Polecającego, dokonanie Polecenia do podmiotu nieistniejącego, odbieranie własnych Poleceń a także inne nieuczciwe działania Polecającego są niezgodne z niniejszym Regulaminem i mogą skutkować natychmiastowym usunięciem Polecającego z Programu Referencyjnego.
 3. Polecenie może nastąpić jedynie istniejącemu i rzeczywistemu Znajomemu, który nie jest i nie był wcześniej klientem Organizatora. Naruszenie ust. 3 może zostać odebrane jako przejaw nieuczciwego działania opisanego w ust. 2.
 4. W przypadku gdy Znajomy odebrał Polecenie i dokonał na jego podstawie rejestracji w Sklepie, powtórne wysłanie Polecenia do tego Znajomego jest zabronione i nieskuteczne. 
 5. Organizator niniejszym informuje, że rozpoczęcie świadczenia usług elektronicznych w ramach Programu Referencyjnego następuje przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, w związku z czym Polecający zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, traci prawo odstąpienia od Umowy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania Programu Referencyjnego w każdym czasie.
 7. Informacja o zmianie warunków lub odwołaniu Programu Referencyjnego zostanie umieszczona na stronie internetowej Sklepu nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. 

§ 4 Warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

 1. Przystąpienie do Programu Referencyjnego następuje poprzez wysłanie linku referencyjnego przez Polecającego do wybranego przez siebie Znajomego oraz wcześniejszej akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikiem Programu Referencyjnego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeśli posiada zdolność prawną.
 3. Udział w Programie Referencyjnym jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Warunkiem uczestnictwa przez Polecającego w Programie Referencyjnym jest podanie swoich prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz wysłanie Polecenia do rzeczywistego Odbierającego Polecenie.
 5. Polecającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz podawania fałszywych danych Otrzymujących Polecenie i danych nieistniejących podmiotów jako Otrzymujących Polecenie.
 6. Przystąpienie do Programu Referencyjnego przez Znajomego następuje poprzez jego rejestrację za pośrednictwem Linku referencyjnego przesłanego przez Polecającego.
 7. Polecenie uznaje się za skuteczne tylko wtedy, kiedy Znajomy dokona skutecznej rejestracji w sklepie i nie usunie konta w przeciągu 3 miesięcy od rejestracji.

§5 Nagroda dla Polecającego

 1. Po rejestracji ……….. znajomych za pośrednictwem Linku referencyjnego przesyłanego przez Polecającego, jest on uprawniony do odbioru nagrody w postaci smartwatcha o wartości ……. zł.
 2. Nagroda zostanie przesłana przesyłką pocztową lub kurierską na koszt Organizatora na adres Polecającego, który zostanie ustalony między stronami poprzez pocztę elektroniczną lub połączenie telefoniczne, na co Polecający wyraża zgodę.
 3. Nagroda zostanie przesłana po upływie 3 miesięcy od rejestracji Znajomego uprawniającej do odbioru nagrody.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Programem Poleceń można składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: welmax@welmax.pl;
  2. pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. W opisie reklamacji zaleca się podanie szczegółowe informacje i okoliczności związane z przedmiotem reklamacji, w tym w szczególności rodzaj nieprawidłowości lub wady, datę jej wystąpienia, jak również dane kontaktowe składającego reklamację. Pominięcie tych elementów nie ma wpływu na skuteczność reklamacji, jednak może spowodować opóźnienie w jej rozpoznaniu.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. Brak odpowiedzi ze strony Organizatora, na reklamację Uczestnika Programu będącego konsumentem, w przeciągu 14 dni, skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§7 Rezygnacja z Programu

 1. Uczestnik Programu może w każdym momencie, bez wskazania przyczyny, zrezygnować z uczestnictwa w Programie Referencyjnym ze skutkiem natychmiastowym, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: welmax@welmax.pl;
  2. pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Referencyjnym Uczestnik Programu traci prawo do użycia niewykorzystanych Bonusów.

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Lides sp. z o. o. sp. k., ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401942, nr NIP: 7792402018, REGON: 30197259800000.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. zawarcie lub przygotowanie do zawarcia umowy (podjęcie działań na żądanie strony), art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na prawie do prowadzenia marketingu własnych usług, oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO – tj, zgoda Uczestnika Programu, w zakresie w jakim wyraził on zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie wiadomości na adres welmax@welmax.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu Referencyjnego, w tym w celu umożliwienia Uczestnikowi Programu skorzystania z bonusów, jak również w celu prowadzenia marketingu Organizatora w zakresie objętym Programem Referencyjnym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Programu Referencyjnego.
 5. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie lub do czasu ustania ewentualnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Programie Referencyjnym.
 6. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz do przenoszenia danych, jeśli będzie to technicznie wykonalne i nie będzie sprawiało nadmiernych trudności. W celu realizacji tych uprawnień, należy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora: welmax@welmax.pl.
 7. W razie uznania, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, Polegającemu jak i Znajomemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w zakresie dotyczących go danych osobowych.
 8. Dane osobowe Użytkownika Programu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach związanych z przesyłaniem przez te podmioty swoich informacji marketingowych lub sprzedażowych, chyba że Uczestnik Programu wyraził na to zgodę.
 9. Dane osobowe Użytkownika Programu mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Organizatora, gdy jest to zgodne z przepisami obowiązującego prawa i niezbędne do wykonania wiążących Organizatora umów.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu mogą być dokonane jedynie w formie elektronicznej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni po ogłoszeniu.
 4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawarcia umowy sprzedaży z konsumentami będzie rozstrzygał Sąd zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawarcia umowy sprzedaży z innymi podmiotami będzie rozstrzygał Sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy.